wykonaniu Planu Szescioletniego

Dziś w państwie socjalistycznym, robotnik to przede wszystkim człowiek gospodarz kraju, dlatego też zapewnienie mu jak najzdrowszych, najhigieniczniejszych warunków pracy jest ciągłą troską Partii i Rządu. Komisje oceniające projekt każdego zakładu przemysłowego – małego czy dużego – poza zagadnieniem przydatności zakładu do przewidzianej produkcji rozważają zawsze i to, czy zapewnia on pracownikom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. I Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (10-17 marca 1954 r.) wysuwając program wydatnej poprawy bytu ludzi pracy w Uchwale dotyczącej osiągnięć w wykonaniu Planu Sześcioletniego i głównych zadań gospodarczych na lata 1954-1955 stwierdza m. in., że należy podnieść stan sanitarno-porządkowy miast, osiedli i wsi, należy również zdecydowanie podnieść wymagania higieny w stosunku do zakładów żywienia zbiorowego zakładów produkujących artykuły żywności lub zajmujących się ich transpor tem i dystrybucją. A inny punkt tej Uchwały mówi należy osiągnąć poprawę warunków pracy i odpoczynku robotników. Nastąpić to winno w szczególności przez polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, nakłady finansowe na ten cel zastaną wydatnie zwiększone. Te decyzje II Zjazdu oznaczają zwiększenie w stosunku do okresu poprzedniego zadań stojących w latach 1954-1955 przed wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w dziedzinie techniki sanitarnej. Realizacja wyżej wymienionych zadań wymagać będzie przede wszystkim ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i zwiększenia wydajności pracy na wszystkich szczeblach. [przypisy: ile bloczków na m2, metalzbyt tczew, ile bloczków betonowych na m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: ile bloczków betonowych na m2 ile bloczków na m2 metalzbyt tczew